top of page

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

STRUČNE A JASNE

GettyImages-596350174.jpeg

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Travelport Czech Republic s.r.o., IČ: 26137216, se sídlem Sokolovská 685/136f, Praha 8, 186 00.

1. Preambule 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej taktiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode  http://www.travelportgds.cz/,  ktorý je prevádzkovaný Travelport Czech Republic sro, IČ: 26137216, se sídlom Sokolovská 685/136f, Praha 8, 186 00 , zápis. v OR vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 73493. Tyto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja softwaru mezi Travelport Czech Republic sro, IČ: 26137216, se sídlom Sokolovská 685/136f, Praha 8, 186 00, zápís . v OR vedeným mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 73493 (ďalej len „Predávajúci“) a jej obchodné obchody (ďalej len „Kupujúci).

Všetky zmluvné styky sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdí, že sa zoznámi s týmito obchodnými podmienkami, pretože táto časť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a  má možnosť sa s nimi zoznámiť. 

2. Definícia

1. Predávajúci

 

Predávajúcim je (spoločnosť) Travelport Czech Republic sro, IČ: 26137216, so sídlom Sokolovská 685/136f, Praha 8, 18600, zaps. v OR vedeným mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 73493. 

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ ,alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnych zmlúv s predávajúcim nejedná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činností, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, údajmi, ktoré chcú mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., Občianský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochrane spotrebiteľa oba v platnom znení ako aj o predpisoch, ktoré súvisia. Strana: 1/7.

Podnikateľský zámer:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patrí napr. slobodné povolanie ako advokácia apod.),

  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do dôkazov podľa zvláštneho predpisu. 

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ  výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou mezi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákonník v platnom znení  ako i predpisy súvisiacimi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadriadená obchodnými podmienkami.

3. Spotrebiteľská Zmluva 

 

Zmluva kúpna o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianského zákoníka pokiaľ smluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov 

 

Viz Ochrana osobných údajov

4. Objednávka a uzavretie zmluvy

 

Objednávku je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu iba cez objednávkový systém eshopu.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného softvéru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť ,alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní kupujúcemu je prístupná v lehote 5 rokov od jej podpisu.

 

5. Cena a platba

 

Ponuky s cenami uvádzanými na eshope predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné a to po dobu, kedy sú takto predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie kupujúci. Konečná kalkulovaná cena za vyplnenie objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavrení zmluvy medzi predávajúcími a kupujúcimi platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.. V každom prípade kedy kupujúci vykoná platbu a predávajúci následne  nie je možné získať dodávaný tovar, vráti predávajúci bezokladné plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkového predajcu. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné  podmienky:  

6. Dodacia lehota a podmienky dodania 

 

Predbežnú dodávaný softvér odovzdá a aktivuje softvér kupujúceho, čím tiež prejde na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodaním, a robí maximálne 14 dní. U bežných softvéroch aktivujeme do 5 pracovných dní od uhradenia celého nákupu. Konečný termín dodávky je vždy uvedený v e -mail, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasti dodávky nie je inštalácia zakúpeného softvéru. Spoločne so zásielkou dostanete kupujúci daňový doklad / faktúru.

Dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia  kúpnych cien, tj. od pripísania príslušných súm na účet predávajúceho.

 

7. Záruka a servis 

 

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ide-li o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmiva tri týždne ,alebo pri predaji zvierat šestonedelia. Ak na predajné veci, jej obal, alebo návod k nemu pripojený označený v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi, ktoré platia pre používanie vecí, končí záručná doba uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí spôsobených jej obvyklým užívaním. U veci, ktoré sú za nižšiu cenu, sa záruka nevzťahuje na vady, pretože bola nižšia cena zjednotená. Ak ide o  veci použité, neodpovedá na to, aby sa vyhovovalo, alebo čo sa týka prevzatia kupujúceho.

V súlade s platným právnym rádom Českej republiky nie je kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a nakupuje tovar v súvislosti s podnikovým, poskytovateľom záruky za tovar mimo obecnú zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru pri jeho predaní. Kupujúci, ktorí sú podnikatelia a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nutné predložit obstarávací  doklad (účtenka, faktúra, zmluva o leasingu), popr. záručný zoznam. V prípade zaslania tovaru je nutné mať  tovar zabalený na taký spôsob, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  Predávajúci neposkytuje kupujúcemu  pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok  

 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky následujúce právo:

v prípade, že je možné odstrániť:
a. právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b. právo na výmenu vadného tovaru, alebo vadné komponenty,ak to nie je  vzhľadom k povahe vady neúmerné
c. v prípade nemožnosti uvedených postupov v bode.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnych  cien, alebo odstúpenie od kupných zmlúv

v prípade vady neodstraniteľné:

  • právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kupných zmlúv v prípade, že všetky odstrániteľné, pokiaľ kupujúci nemôže pre opäť vyskytujúce sa vady po opravách (tovar

  • právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstraniteľné a nepožaduje-li spotrebiteľ vymeniť veci

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho a to vo všetkých jeho prevádzkach. 

 

Reklamácia sa nevzťahuje na prípady: 

  • ak vznikli závady, alebo poškodili preukázateľne  nesprávnym užívaním v rozpore s návodom na použitie, alebo iným nesprávnym jednaním kupujúceho

  • preukazateľných nedovolených zásahov do softvéru

  • na vady, ktoré vznikajú bežným používaním spotrebného tovaru, ktoré stanovujú obmedzenú dobu platnosti podľa osobitných právnych predpisov, pokiaľ je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty

  • vady spôsobeného vplyvom živelných katastrof 

​​

9. Ukončenie zmluvy 

 

Vzhľadom k charakteru uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez záruky bez poplatku za čas 30 dní od prevzatia softvéru. Ďalej má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 zb., Občianský zákonník  v  znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľ a uzaviera kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyšsie uvedeného odstúpenia od zmluvy budú predávajúci zaslaním kúpnej ceny na bankový účet kupujúceho, ktorý za týmto účelom kupujúci predávajúcemu oznámi.

Predajca má právo odstúpiť od zmluvy v prípade kedy kupujúci neuhradí úplnú cenu za kupné ceny v lehote 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. 

10. Záverečné ustanovenia

 

Kupujte si právo predávajúcemu plnenie povinností v súlade s ponukou / zmluvou, k čomu vyvine všetku potrebnú súčinnosť

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniklé  predávajúcemu rozoslaním upomienky a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadáviek

Kupujúci berie na vedomie, že predajca je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo zmluvy na tretiu  osobu.

Kupujúci bude neodkladne  informovať predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov  a to bude trvať do 5 pracovných dní odo dňa, kedy  taká zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na zmiernenie  riešenia všetkých sporov ktoré vzišli zo zmluvy /alebo VOP,alebo v súvislosti  s nimi.

 

Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Sb., Občianským zákoníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvým týmto v súlade s čl. III. nariadení č. 593/2008 o právu rozhodnom práve smluvné záväzkové vzťahy, prijatého  Europským parlamentom a Radou Evropskej únie dňa 17.júna 2008 (ďalej len „Rím I“), ktoré si zvolí rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a ttieto VOP právo české, a to s doporučením použitia „Úmluvy OSN o pravidelnom o medzinárodnom nákupe tovaru“. Touto voľbou nie je  dotknutý čl. VI Rím I, týkajúci sa spotrebiteľských zmlúv.

 

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP sa stane, alebo bude neplatné alebo nevyhovuje, neovplyvní (v najvyššom rozsahu povolených právnych predpisov) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy a / Alebo VOP. Zmluvné strany sa môžu obmedziť na neplatné,alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanovené platnými a vymáhateľnými, ktoré bude mať do najvyššej miery s  rovnakými a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

ak pobýva platnosti a účinnosti svojej dennej účinnosti VOP neskôr.

 

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre pravidelné prípady sporným (s akými sporov, u ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípadoch, v ktorých by bol právoplatným rozhodnutím súdu zistilo , že tu nie je daná právomoc rozhodovať podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, s ktorými  právoplatný spolupracuje s mestskými súdom v Prahe o rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so zmluvou a VOP (s predchádzajúcim sporom.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2015 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený vždy zmeniť. VOP tak stráca platnosť a účinnosť svojej dennej účinnosti VOP neskôr.

bottom of page